Translate This Page

Rozwód w Anglii i Walii wydawany jest przez rozwodowy sąd okręgowy (divorce county court) (znajdź sąd w swoim rejonie). Sąd ten uprawniony jest również do wydawania nakazów odnośnie spraw finansowych i własności oraz kontaktu z dziećmi.


Procedura rozwodowa:

  1. złożenie do sądu pozwu o rozwód (patrz: warunki, które należy spełnić ubiegając się o rozwód)
  2. złożenie do sądu wniosku o "tymczasowe warunkowe orzeczenie rozwodowe" - "decree nisi"
  3. złożenie do sądu wniosku o "prawomocne orzeczenie rozwodowe" - "decree absolute"
W większości spraw rozwodowych pozwani nie bronią się i decyzja o wydaniu rozwodu podejmowana jest przez sędziego okręgowego (district judge) bez stawiania się na rozprawę stron.

Do wniosku rozwodowego należy dołączyć odzielny formularz dotyczący ustaleń odnośnie dzieci: ich miejsca zamieszkania, kontaktu, alimentów, opieki.

Koszt rozwodu przy obopólnej zgodzie na niego małżonków: wniosek rozwodowy - 340 funtów, wniosek o "decree absolute" - 45 funtów.
Jeśli pozwany nie zgadza się na rozwód lub na ustalenia dotyczące dzieci lub finansów koszty znacznie rosną ponieważ wiążą się z dłuższym postępowaniem sądowym, składaniem dodatkowych wniosków oraz pomocą adwokata.
Osoby doświadczające przemocy domowej mogą ubiegać się o pomoc finansową - legal aid.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony internetowej www.gov.uk, aby uzyskać dalsze informacje o ubieganiu się o rozwód proszę kliknąć tutaj.
Dane aktualne na styczeń 2013.