Zgodnie z  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Art.151 § 11 k.k. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny , które narusza prawa i dobra osobiste,  powodując  cierpienie i szkody.

Wyjaśnienie terminów użytych w powyższej definicji:

Krewni w linii prostej – osoby złączone pochodzeniem jedna od drugiej. Rozróżnia się linię wstępną (wstępni), do której należą rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. oraz linię zstępną (zstępni),  do której należą dzieci, wnuki, prawnuki itd.

Rodzeństwo – krewni w linii bocznej, nie pochodzący od siebie, ale mający wspólnych przodków. Pojęcie obejmuje także rodzeństwo przyrodnie oraz pozamałżeńskie.

Powinowaci – powinowactwo to stosunek zachodzący między jednym z małżonków, a krewnym jego współmałżonka.Trwa ono mimo ustania małżeństwa wskutek rozwodu, śmierci małżonka. Przykłady:

  • teść i teściowa oznaczają rodziców współmałżonka
  • szwagier oznacza brata współmałżonka albo męża siostry
  • szwagierka oznacza siostrę współmałżonka
  • bratowa oznacza żonę brata

Strony stosunku przysposobienia – to przysposabiający (rodzice) oraz przysposobiony (małoletni).