Po wezwaniu policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo Policja wspólnie z prokuraturą ma obowiązek wszczęcia postępowania przygotowawczego z urzędu (Co może zrobić policja po stawieniu się na miejsce zdarzenia)

Warto jednak złożyć oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższym komisariacie Policji lub prokuraturze, razem z wnioskiem o ściganie sprawcy przestępstwa przemocy domowej.

Zawiadomienie polega na poinformowaniu funkcjonariusza Policji lub prokuratora o tym, że osoba najbliższa stosuje przemoc i że oczekuje się wszczęcia postępowania. Sporządzenie protokołu, odebranie oświadczenia, przesłuchanie wstępne lub w charakterze świadka , wstępne ustalenie kwalifikacji prawnej należy do osoby przyjmującej zgłoszenie.

Prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, albo odmawia jego wszczęcia.


Prokurator w toku postępowania przygotowawczego , a sąd do momentu wydania wyroku w sprawie karnej , mają prawo do zastosowania środków zapobiegawczych wobec sprawcy przemocy w rodzinie w postaci:

- dozoru policyjnego

- tymczasowego aresztowania (stosuje wyłącznie sąd na wniosek prokuratora)


Postępowanie przygotowawcze kończy z reguły sporządzenie aktu oskarżenia i przesłanie go do sądu karnego lub wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania.

 

W postępowaniu przed sądem chcąc być stroną postępowania musisz złożyć oświadczenie (pisemnie lub ustnie), że będziesz działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy ma prawo składania wniosków dowodowych, zadawania pytań biegłym, świadkom i oskarżonemu


Dowody w sprawie karnej:

  • zaświadczenia lekarskie - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu (bezpłatne), obdukcje (płatne)
  • spis interwencji Policji
  • dokument "Niebieska Karta"
  • sprawozdanie z nagrania awantury (dokładne przepisanie wszystkiego, co znajduje się na kasecie, bez własnych komentarzy)
  • lista świadków bezpośrednich, obecnych w sytuacji przemocy oraz świadków, którzy znają historie ze słyszenia, np. z relacji osoby doznającej przemocy. Należey zaznaczyć, na jaką okoliczność ma zeznawać konkretny świadek.

Postępowanie przed sądem kończy wydanie wyroku skazującego, jeżeli sąd uzna sprawcę przemocy w rodzinie winnym. Czasami, w razie uznania sprawcy za winnego , sąd może wydać wyrok, w którym warunkowo umorzy postępowanie, wyznaczając jednocześnie okres próby.

Wymierzając sprawcy przemocy w rodzinie karę pozbawienia wolności sąd może zastosować warunkowe zawieszenie jej wykonania. Oznacza to, że sprawca nie idzie do więzienia, w okresie próby przebywa na wolności. Sąd określa okres zawieszenia, zwykle od 2 do 5 lat. Przy wyroku sąd orzeka przy tym dozór kuratora sądowego. Jeżeli w tym czasie sprawca dopuści się przestępstwa, zwłaszcza podobnego, sąd może zarządzić wykonanie kary przez osadzenie sprawcy w zakładzie karnym.

W razie uznania , że oskarżony nie dopuścił się popełnienia przestępstwa , sąd wydaje wyrok uniewinniający.