Translate This Page

Osoby, które nie korzystają z pomocy adwokata, mogą same złożyć wniosek w sądzie (county court lub family proceedings court) w swoim rejonie (jak znaleźć sąd).

Koszt złożenia wniosku w sądzie - 200 funtów. Osoby doświadczające przemocy domowej mogą uzyskać pomoc finansową w tym zakresie - legal aid


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohibited steps order - zakaz podejmowania określonych działań względem dziecka


Nakaz ten zabroni osobie posiadającej odpowiedzialność rodzicielską:
 • odebrania dziecka spod twojej opieki
 • zabrania dziecka ze szkoły
 • zabrania dziecka za granicę
 • nawiązywania kontaktu z dzieckiem przez określone osoby
Nakaz ten może być wydany w nagłej sytuacji bez konieczności poinformowania pozwanego o rozprawie. Sąd może wydać nakaz tymczasowy, dając pozwanemu szansę na stawienie się w sądzie i przedstawienie swojej wersji zdarzeń.
Nakaz może być wydany na czas nieokreślony.
 
Złamanie zakazu stanowi obrazę sądu i jest przestępstwem.

Nie musi oznaczać całkowitego braku kontaktu z dzieckiem.
Residence order - Nakaz wyznaczenia stałego miejsca zamieszkania dziecka

 • nakaz ten wyznacza, z którym rodzicem będzie mieszkać dziecko oraz kto będzie głównym opiekunem dziecka
 • dziecko może mieszkać u jednego lub obojga rodziców
 • nakaz zwykle obowiązuje do osiągnięcia przez dziecko 16 roku życia (w wyjątkowych sytuacjach do 18 r.ż.)
 • nakaz automatycznie nadaje prawa rodzicielskie osobie, na korzyść której został wydany (jeśli wcześniej nie miała praw rodzicielskich)
 • osoba posiadająca nakaz może zabrać dziecko z Wielkiej Brytanii na okres jednego miesiąca bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody innej osoby posiadającej prawa rodzicielskie względem dziecka. Nie ma ograniczeń co do ilości wyjazdów.
 • osoba posiadająca nakaz może wyznaczyć opiekuna dziecka na wypadek swojej śmierci. Jego prawa do opieki nad dzieckiem będą przewyższać prawa drugiego żyjącego rodzica.

Contact order - Nakaz ustalenia kontaktu z dzieckiem


Ustala warunki kontaktu dziecka z rodzicem, który z nim nie mieszka. Kontakt może być
 • bezpośredni - odwiedzanie dziecka (w czyimś domu, w miejscu publicznym), które może być nadzorowane jeśli rodzic stosował przemoc (nadzorowane np.przez przyjaciela lub członka rodziny); zostawanie na noc
 • pośredni - rozmowy telefoniczne, listy, e-maile, sms-y (mogą być jednostronne, np. rodzic pisze do dziecka ale mu ono nie odpisuje)
Jeśli doświadczyłaś przemocy w rodzinie, należy o tym niezwłocznie poinformować adwokata lub sędziego, niezależnie od tego, czy dziecko brało w niej udział czy nie.

Nakaz zwykle obowiązuje do osiągnięcia przez dziecko 16 roku życia.

Złamanie nakazu grozi od kary grzywny do kary uwięzienia.
Jest jeden formularz, który wypełnia się przy staraniu się o jakikolwiek z poniższych nakazów - C100.

Dostępny jest na stronie: http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForm.do?court_forms_id=2253


     


    Kiedy można starać się o jego wydanie:

 • pozwany zagroził zabraniem dziecka spod twojej opieki
 • wydanie nakazu jest dla dobra dziecka
        Jak ubiegać się o ten nakaz w nagłej sytuacji?

           
     Kiedy można starać się o jego wydanie:
 • osoba występująca z wnioskiem jest rodzicem lub opiekunem dziecka (nie musi mieć odpowiedzialności rodzicielskiej) lub osobą, z którą dziecko mieszkało przez 3 lata w przeciągu ostatnich 5 lat. 
 • inne osoby muszą uzyskać wcześniejsze pozwolenie sądu na złożenie wniosku
 • wydanie nakazu jest dla dobra dziecka


   Kiedy można starać się o jego wydanie:
 • osoba występująca z wnioskiem jest rodzicem lub opiekunem dziecka (nie musi mieć odpowiedzialności rodzicielskiej) lub osobą, z którą dziecko mieszkało przez 3 lata w przeciągu ostatnich 5 lat. 
 • inne osoby muszą uzyskać wcześniejsze pozwolenie sądu na złożenie wniosku
 • wydanie nakazu jest dla dobra dziecka
      
Informacje aktualne na listopad 2012. Przepisy prawne mogą ulec zmianie.

Tekst przygotowany na podstawie informacji zawartych na stronie Rights of Women.