Pomoc finansowa w pokryciu kosztów postępowania sądowego (Legal Aid) w sprawach rodzinnych

Translate This Page

1 kwietnia 2013 nastąpiły zmiany w prawie odnośnie przydzielania dofinansowania do prowadzenia spraw rodzinnych. W dalszym ciągu można je uzyskać przy następujących sprawach:

  Wnioski o zakaz prześladowania (non-molestation order) i zakaz zamieszkiwania pod danym adresem (occupation order)

  Wnioski o zakaz zbliżania się (restraining order) na podstawie Ustawy o Ochronie przed Prześladowaniem z 1997 (Protection from Harassment Act 1997)

  Wnioski o zakaz zmuszania do małżeństwa (forced marriage protection order)

  Wnioski o nakaz udzielenia informacji o miejscu pobytu dziecka (seek and find order) w przypadku, gdy dziecko zostanie porwane w Wielkiej Brytanii

  Wnioski o nakazy związane z dziećmi, które zostały porwane za granicą

  Postępowanie wszczęte przez władze lokalne celem uzyskania nakazu opieki nad dzieckiem (care order)


Nie można go zwykle uzyskać przy sprawach związanych z:

  Rozwodem i separacją sądową

  Postępowaniem w sprawach finansowych związanych z rozwodem, czy z rozwiązaniem związku cywilnego osób o tej samej płci

  Wnioskami dotyczącymi dzieci: kontaktu (contact), miejsca zamieszkania (residence), zakazu podejmowania określonych czynności względem dziecka (prohibited steps order), czy postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowej (specific issue order)

  Alimentami na dziecko (child maintenance) i wnioskami wydawanymi na mocy 1 Załącznika do Ustawy o Dzieciach z 1989r.


Dofinansowanie do spraw rodzinnych w przypadku przemocy domowej

Wszystkie z powyższych spraw mogą uzyskać dofinansowanie do uzyskania porady lub reprezentacji prawnej, jeśli doszło do przemocy lub istnieje ryzyko jej wystąpienia oraz gdy kobieta może dostarczyć jeden z następujących dowodów:

  Na to, że oprawca został skazany za popełnienie przestępstwa związanego z przemocą domową, którego jest ona ofiarą i jest to skazanie niezatarte (unspent conviction)

  Na to, że w ciągu minionych 24 miesięcy oprawca przyjął ostrzeżenie (caution) za przestępstwo związane z przemocą domową, którego jest ona ofiarą

  Na to, że trwa postępowanie karne w związku z przestępstwem dotyczącym przemocy domowej, którego jest ona ofiarą

  Na to, że ma sądowy zakaz ochronny (taki jak zakaz prześladowania czy zakaz zmuszania do małżeństwa), który nadal pozostaje w mocy lub gdy został wydany w ciągu ubiegłych 2 lat

  Na to, że oprawca podjął zobowiązanie (undertaking) w związku z przemocą domową i jest ono nadal w mocy lub zostało podjęte w ciągu ubiegłych 2 lat oraz nie zostało złożone takie zobowiązanie przez samą kobietę

  Na to, że została skierowana do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Oceny Ryzyka (Multi-Agency Risk Assessment Conference – MARAC) jako ofiara przemocy domowej o wysokim stopniu ryzyka oraz że został ustalony przez ten Zespół plan działania w ciągu ubiegłych 2 lat

  Na to, że ma raport wydany w ciągu ostatnich 2 lat od lekarza, pielęgniarki lub położnej potwierdzający to, że została zbadana w związku z obrażeniami lub schorzeniem zdrowotnym spowodowanymi przemocą domową

  Na to, że w ciągu ostatnich 2 lat opieka społeczna (Social Services) dokonała oceny jej sytuacji jako osoby doświadczającej przemocy domowej lub gdy zagrażało jej doświadczanie tej przemocy

  Na to, że w ciągu ostatnich 2 lat przebywała w schronisku dla kobiet (refuge) przez dłużej niż 24 godziny


Więcej informacji na temat uzyskiwania dowodów można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub dzwoniąc do organizacji Rights of Women – 020 7251 6575.

 

Warunki finansowe kwalifikujące do otrzymywania dofinansowania do pokrycia kosztów postępowania sądowego w sprawach rodzinnych:

   Dochód brutto (gross income) – nie przekracza 2,657 funtów miesięcznie (w rodzinach, gdzie jest więcej niż 4 dzieci na utrzymaniu ten limit jest wyższy, dodaj 222 funtów za 5 i każde kolejne dziecko)

   Dochód dostępny po odliczeniu wydatków związanych z utrzymaniem (disposable income) – nie przekracza 733 funtów na miesiąc

   Kapitał do rozporządzenia np. pieniądze, oszczędności czy mieszkanie, które można wykorzystać do opłacenia kosztów prawnych (disposable capital) – nie przekracza 8,000

   Otrzymywanie zasiłku: Income Support, Income-Based Job Seeker’s Allowance, Income-Related Employment and Support Allowance, Guarantee Credit lub Universal Credit

Bierze się pod uwagę dochody partnera czy męża.


Źródła: Rights of Women, Ministry of Justice