Translate This Page

1   Co to jest "habitual residence test"?

Test na ustalenie stałego miejsca zamieszkania – musi go przejść większość osób starających się o zasiłki. Pomyślne przejście testu wymaga udowodnienia, że:

1  masz prawo do mieszkania w Wielkiej Brytanii (right to reside)

2  zamierzasz zamieszkać w Wielkiej Brytanii przez jakiś czas (habitual residence)


2   Kiedy jest wymagany?

Test ten jest wymagany przy ubieganiu się o zakwaterowanie z urzędu/schronisko oraz o następujące zasiłki:


3   Kto musi przejść test ?

Przepisy stosowane wobec Polaków (jako mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego /European Economic Area-EEA/)przy rozpatrywaniu konieczności przechodzenia testu są następujące:

 osoby, które nie muszą zwykle przechodzić testu:

 • pracujące (na niepełny/pełny etat)
 • samozatrudnione
 • przebywające na urlopie macierzyńskim lub na zwolnieniu lekarskim (jeśli w dalszym ciągu określane są jako zatrudnione/samozatrudnione)
 • obecnie nie pracujące ale wcześniejsze zatrudnienie miały w Wielkiej Brytanii; są to osoby, które
  • są tymczasowo niezdolne do pracy (z powodu choroby lub wypadku)
  • rozpoczynają szkolenie zawodowe
  • przeszły na emeryturę (a. musiały wcześniej przepracować przynajmniej 12 miesięcy w Wielkiej Brytanii i mieszkać tu ciągle przynajmniej przez 3 lata lub b. pracowały tu wcześniej i są w związku małżeńskim z obywatelem Wielkiej Brytanii)
  • przestały pracować z powodu złego stanu zdrowia lub niepełnosprawności (muszą mieszkać w Wielkiej Brytanii przynajmniej przez 2 lata, chyba że a. przestały pracować w wyniku wypadku w pracy i otrzymują z tego tytułu zasiłek Industrial Injuries Disablement Benefit lub też b. są w związku małżeńskim z obywatelem Wielkiej Brytanii)

Testu nie muszą też przechodzić członkowie rodziny wyżej wymienionych osób jeżeli również są obywatelami kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


osoby, które muszą przechodzić test:

 • bezrobotne - jeśli zarejestrowały się jako osoby poszukujące pracy (jobseekers) mają prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii (right to reside) ale muszą udowodnić, że chcą tu zostać przez jakiś czas - muszą przejść omawiany test. Wyjątek stanowią osoby, które straciły tu pracę nie z własnej winy (np. zostały zwolnione z powodu redukcji etatów lub dobiegł końca ich kontrakt) - involuntarily unemployed. Musiały ponadto być zatrudnione przez rok przed utratą pracy i są zarejestrowane obecnie jako osoby szukające pracy. Jeśli straciły pracę przed upływem roku mogą utrzymać status ososby pracującej do 6 miesięcy od momentu utraty pracy.
4   Jaka jest procedura postępowania przy konieczności podjęcia testu?

Przy wypełnianiu wniosku o dany zasiłek trzeba odpowiedzieć na pytania odnośnie narodowości i czasu spędzonego poza Wielką Brytanią. Po uzyskaniu odpowiedzi na nie, urząd może poprosić o wypełnienie kolejnego formularza z pytaniami dotyczącymi pobytu w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. To w tym formularzu należy udowodnić, że masz prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii i zamierzasz tu zostać przez jakiś czas.

Jakie dokumenty można załączyć do formularza:
- paszport/dowód osobisty
- akt urodzenia
- akt ślubu
- karta rejestracyjna z Home Office
- list potwierdzający zatrudnienie/odcinki wypłaty (payslips), kopia umowy o pracę
- dokumenty z urzędu skarbowego HMRC potwierdzające zatrudnienie, np. P45, P60
- list z Jobcentre Plus lub z agencji pracy potwierdzający rejestrację jako osoba poszukująca pracy
- list z HMRC potwierdzający rejestrację jako osoba samozatrudniona
- dokument potwierdzający wcześniejsze zatrudnienie i powód odejścia z pracy np. list potwierdzający zwolnienie z powodu redukcji etatów
- zwolnienie lekarskie jeśli przebywa się na zwolnieniu
- list ze szkoły dziecka potwierdzający, że jest ono tam zarejestrowane

Przy udowadnianiu, że zamierzasz tu zostać należy szczegółowo opisać dlaczego przebywasz w Wielkiej Brytanii, na jak długo, jakie łączą cię więzi z tym krajem, czy masz tu rodzinę, dane dzieci i szkół do których uczęszczają, czy posiadasz tu jakąś własność, czy masz pracę, jeśli nie, to czy jej szukasz i jakie są perspektywy na jej znalezienie.

Oficjalne dokumenty potwierdzające to, co napiszesz mogą być następujące:
- list ze szkoły dziecka potwierdzający, że do niej uczęszcza
- dokumenty potwierdzające posiadaną tu własność
- bilety potwierdzające datę przybycia do Wielkiej Brytanii
- dowód na sprzedaż mieszkania za granicą lub wymówienia umowy najmu
- list z banku z kraju przybycia potwierdzający zamknięcie konta

Należy wysłać oryginalne dokumenty lub potwierdzone kopie oryginałów przygotowane przez organizacje, które je wystawiły (poprzez dodanie pieczątki i podpisu na kopii)Odtworzone za uprzejmą zgodą Citizens Advice (England and Wales). Materiał ten stanowi wyciąg z tekstu o stałym miejscu zamieszkania (Habitual Residence) na stronie internetowej Citizens Advice www.adviceguide.org.uk. Strona Adviceguide jest regularnie uaktualniania i jest prawdopodobne, że informacje te ulegną zmianie – należy się zapoznać z całym tekstem przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Citizens Advice nie bierze odpowiedzialności za informacje na obecnej stronie lub za przetłumaczone materiały, które zostały przygotowane przez właściciela strony.


Dane aktualne na styczeń 2013