Translate This Page

Osoby doświadczające przemocy domowej ze strony innej osoby wspólnie zajmującej mieszkanie mogą ubiegać się o eksmisję sprawcy rozumianą jako nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu.

Są dwa tryby postępowania przy staraniu się o eksmisję i zależą od sytuacji osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzine i to osoba pokrzywdzona decyduje, w jakim trybie chce swych praw dochodzić.


TRYB PODSTAWOWY

1. EKSMISJA Z LOKALU NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EKSMISJĘ:

 • współmałżonek dotknięty przemocą w rodzinie
 • jak również inna wspólnie zamieszkująca w tym lokalu osoba

PRZECIWKO KOMU:
 • małżonkowi
 • rozwiedzionemu małżonkowi
 • innemu współlokatorowi tego samego lokalu

NA JAKIEJ PODSTAWIE:

 • jeżeli sprawca swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

 GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 • pozew należy wnieść do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sprawcy, w dwóch egzemplarzach z załącznikami (wzory wniosków można znaleźć na dole strony)

przykłady załączników: zaświadczenie lekarskie (obdukcja lub od lekarza rodzinnego), spis interwencji policji, lista świadków, dokument Niebieska Karta, sprawozdanie z nagrania awantury, zaświadczenie z grupy wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej, inne zaświadczenie, akt własności mieszkania, umowa najmu, akt małżeństwa

 • trzeba również dokonać opłaty sądowej w wysokości 200zł., jeżeli strona żądająca eksmisji nie jest w stanie wnieść tej opłaty, powinna złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Ważne!


Eksmisji na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów nie można orzec, gdy prawo do lokalu przysługuje wyłącznie sprawcy przemocy w rodzinie, którego eksmisja ma dotyczyć.

Jeżeli sąd nakaże opuszczenie lokalu w związku ze stosowaniem przemocy wobec najbliższych, sprawcy nie przysługuje pomieszczenie tymczasowe, ani też lokal socjalny i nie ma zastosowania okres ochronny, w którym eksmisji się nie wykonuje.2. EKSMISJA PRZY ROZWODZIE LUB SEPARACJI


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EKSMISJĘ:

 • współmałżonek dotknięty przemocą w rodzinie, który składa wniosek o rozwód lub separację

PRZECIWKO KOMU:
 • małżonkowi wspólnie zajmującemu mieszkanie

NA JAKIEJ PODSTAWIE:

 • jeżeli sprawca swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

Podstawa prawna: art. 58 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 • prośbę o orzeczenie eksmisji należy wyrazić w pozwie o rozwód/separację, składa się go w sądzie okręgowym
  (wzory wniosków można znaleźć na dole strony)
 • za żądanie eksmisji przy rozwodzie lub separacji nie wnosi się dodatkowych opłat, oprócz opłaty za pozew rozwodowy

Ważne!


Sąd nie orzeknie eksmisji w wyroku rozwodowym w przypadku, gdy prawo do lokalu stanowi odrębny majątek (własność) sprawcy przemocy, np. nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, otrzymany w spadku lub jako darowiznę.

Aby przy wykonywaniu eksmisji wyłączone było stosowanie przepisów ochronnych, w wyroku powinna znaleźć się formuła, że eksmisja orzeczona jest w związku z przemocą w rodzinie.TRYB SZCZEGÓLNY


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EKSMISJĘ:

 • współmałżonek lub partner (jeśli nie ma zawartego związku małżeńskiego)dotknięty przemocą w rodzinie
 • inny członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie

PRZECIWKO KOMU:
 • małżonkowi/partnerowi
 • innemu członkowi rodziny wspólnie zajmującemu mieszkanie

NA JAKIEJ PODSTAWIE:

 • jeżeli sprawca swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie

Podstawa prawna: art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
 • wniosek należy wnieść do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sprawcy, w dwóch egzemplarzach z załącznikami (przykłady załączników wymienione powyżej przy trybie podstawowym) i kopiami załączników dla uczestnika postępowania (sprawcy przemocy) - wzory wniosków można znaleźć na dole strony
 • trzeba również dokonać opłaty sądowej w wysokości 40 zł.

Ważne!


Sprawa rozpoznawana jest w trybie specjalnym przyśpieszonym, w postępowaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Orzeczenie sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. Eksmisja sprawcy przemocy możliwa jest nawet jeśli jest właścicielem lokalu, współwłaścicielem, najemcą lub gdy przebywa w lokalu bez żadnych do niego praw.

Orzeczenie eksmisji w tym trybie nie oznacza, ze eksmitowany traci wyżej wymienione prawa do tego mieszkania, zostają one zachowane, natomiast traci prawo do korzystania z mieszkania i zobowiązuje go do jego opuszczenia.