Translate This Page

Czym jest przemoc w rodzinie?

Rząd brytyjski definiuje przemoc w rodzinie jako: „jakiekolwiek zachowanie lub wzorzec zachowania, w którym używa się kontroli, przymusugróźb, przemocy lub znęcania się (fizycznego, psychicznego, seksualnego, finansowego lub emocjonalnego) pomiędzy osobami powyżej 16 roku życia, które są lub były w związku lub które są członkami rodziny, bez względu na płeć lub seksualność”.

Do przemocy dochodzi nie tylko w małżeństwie, można jej doświadczać ze strony byłego partnera, chłopaka, rodzeństwa i innych członków rodziny. Najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety ale zdarza się, że są nimi również mężczyźni.

Przemoc w rodzinie nie zawsze wiąże się z przemocą fizyczną i może przybierać różne formy. Jest to wzorzec agresywnego i kontrolującego zachowania, poprzez które oprawca próbuje uzyskać władzę nad ofiarą. Może się to wiązać ze znęcaniem emocjonalnym, niszczeniem mienia, izolacją od znajomych, rodziny lub innych potencjalnych źródeł wsparcia, kontrolą  nad dostępem do pieniędzy, zachowaniem uznawanym za napastowanie oraz prześladowaniem.