Zachowania do jakich może dojść w rodzinie traktowane są przez polskie prawo karne jako przestępstwa.


PRZESTĘPSTWA  PRZECIWKO BLISKIM  W KODEKSIE KARNYM:

Art. 156. § 1 Spowodowanie   ciężkiego  uszczerbku  na zdrowiu w postaci:

                1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

                2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

Art. 157. § 1 Spowodowanie  naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,

§ 2. Spowodowanie  naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Art. 189. § 1 Pozbawienie człowieka wolności. (Przedmiotem ochrony jest wolność w znaczeniu swobody ruchów i możliwości zmiany miejsca przebywania. Zachowania sprawcy to najczęściej zamknięcie, skrępowanie ofiary) 

Art. 190. § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona ( uporczywe nękanie)

Art. 191. § 1 Zmuszanie innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu poprzez stosowanie wobec niej przemocy lub groźby bezprawnej (przestępstwo to narusza wolność wyboru postępowania przez zmuszanie innej osoby do zachowań narzuconych przez sprawcę). Ściganie na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 191a. § 1 Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przy użyciu w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia. Ściganie na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 197. § 1 Doprowadzenie  przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem inną osobę do obcowania płciowego (zgwałcenie).

Art. 200. § 1 Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania.

Art. 207. § 1  Znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Znęcanie się polega na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego, lub dolegliwych cierpień psychicznych, może polegać na działaniu jak szarpanie, bicie, kopanie, wykręcanie rąk, ośmieszanie, znieważanie, grożenie, lub pozbawieniu środków do życia, wyrzuceniu z mieszkania.

Art. 208 Rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju,

Art. 209. § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

 

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Art. 210. § 1 Porzucenie  wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Art. 211 Uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru,  małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Art. 217. § 1 Uderzenie człowieka lub w inny sposób naruszenie jego nietykalności cielesnej

Art. 278. § 1 Zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, w tym karty bankomatowej  popełnionej na szkodę osoby najbliższej (ściganie na wniosek pokrzywdzonego)

Art. 279. § Kradzież z włamaniem, na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 288. § 1. Uszkadzanie, niszczenie lub czynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy.

Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co może zrobić policja po stawieniu się na miejsce zdarzenia.

Jak rozpocząć postępowanie sądowe.