Policja ustawowo jest zobowiązana do podjęcia działań, aby osoba doznająca przemocy domowej miała zapewnione bezpieczeństwo w swoim domu.

Do podstawowych działań Policji chroniących ofiary przemocy domowej należy:

- sporządzenie opisu zdarzeń (notatki służbowej)

- zatrzymanie sprawcy przemocy stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego


W razie podjętej interwencji domowej Policja ma prawo zatrzymać sprawcę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że

  • popełnił on przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby, z którą mieszka oraz
  • zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi

np. jeżeli kobieta zostanie pobita przez partnera(męża,brata czy innego członka rodziny, z którym mieszka) oraz

 -  boi się, że sprawca znów ją pobije lub zastosuje przemoc w inny sposób, np. zgwałci ją, lub

 -  gdy sprawca grozi, że znów ją uderzy/zrani jakimś narzędziem/zabije itp

to może domagać się od policjantów skorzystania z tego prawa, aby zatrzymali sprawcę podczas trwania interwencji.

Policja ma obowiązek zatrzymania sprawcy, jeśli

  • przestępstwo przemocy w rodzinie zostało popełnione z użyciem broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu
  • zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby, z którą mieszka, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Po zatrzymaniu sprawcy Policja umieszcza go w Policyjnej Izbie Zatrzymań na 48 godzin. W tym czasie zostaje on przesłuchany, a prokurator składa wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie lub objęcie dozorem policji.


Poza tym, Policja ma obowiązek:

- wszczęcia postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa

- wypełnienia „Niebieskiej Karty”, która jest dowodem w sprawie

- zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa

- udzielenia informacji ofierze o możliwości uzyskania pomocy


W trakcie interwencji Policji masz prawo do :

- uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa (aresztowania sprawcy)

- uzyskania informacji o tym, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki policji)

Dokumentacja z interwencji policyjnej jest dowodem w sprawie. Interweniujących policjantów możesz zgłosić jako świadków w sprawie sądowej.

 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo policja wspólnie z prokuraturą ma obowiązek wszczęcia postępowania przygotowawczego z urzędu.

Warto jednak złożyć oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższym komisariacie Policji lub prokuraturze, razem z wnioskiem o ściganie sprawcy przestępstwa przemocy domowej.

Zawiadomienie polega na poinformowaniu funkcjonariusza Policji lub prokuratora o tym, że osoba najbliższa stosuje przemoc i że oczekuje się wszczęcia postępowania. Sporządzenie protokołu, odebranie oświadczenia, przesłuchanie wstępne lub w charakterze świadka , wstępne ustalenie kwalifikacji prawnej należy do osoby przyjmującej zgłoszenie.

Prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, albo odmawia jego wszczęcia.


Dalsze etapy postepowania sądowego.