Translate This Page

Skoordynowane Działania Przeciwko Przemocy Domowej - Co-ordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA)

CAADA jest organizacją charytatywną wspierającą skoordynowane działania instytucji i organizacji na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, koncentrując się głównie na ofiarach i ich dzieciach będących w największym zagrożeniu - zabójstwem lub wyrządzeniem poważnej krzywdy.

Prace tej organizacji skupiają się na:

  • organizowaniu akredytowanych kursów dla profesjonalistów udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (np. z policji, służby zdrowia, opieki społecznej itp.) oraz udostępnianiu im bezpłatnych materiałów edukacyjnych ze swojej strony internetowej;
  • wspieraniu i rozwijaniu działalności Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Oceny Ryzyka - Multi-Agency Risk Assessment Conferences (MARACs) - są to spotkania przedstawicieli lokalnych organizacji, podczas których wymieniają się informacjami na temat ofiar wysokiego ryzyka, w rezultacie czego koordynuje się ich działania i przygotowywane są dla ofiar plany bezpieczeństwa;

  • wymianie najlepszych rozwiązań i wdrażaniu ich w życie - stworzony w tym celu program zapewnia utrzymywanie wysokiego poziomu pracy niezależnych doradców ds. przemocy domowej - Independent Domestic Violence Advisors (IDVAs)
  • gromadzeniu materiałów wpływających na przygotowanie strategii na poziomie lokalnym i krajowym

Liczne badania w wskazują na to, że przemoc w rodzinie stwarza istotne zagrożenie dla dzieci. Co czwarta ofiara przemocy (27%), korzystająca z pomocy doradcy ds. przemocy domowej, boi się, że zostaną skrzywdzone jej dzieci, a co dziesiąta (11%) twierdzi, że grożono zabiciem jej dzieci. Badania przedstawione w programie "Dispatches" ujawniły, że w sprawie 163 zabójstw dzieci, 41% z nich dokonało się w środowisku, w którym dochodziło do przemocy domowej. 


Źródło: www.caada.org.uk