Translate This Page

Rodzic (lub inna osoba, np. dziadek/babcia lub opiekun dziecka), u którego mieszka dziecko po rozpadzie związku ma prawo do ubiegania się o alimenty od drugiego rodzica. Płacenie alimentów można ustalić na dwa sposoby:

 • nieformalny układ uzgodniony przez rodziców dziecka
 • pobieranie alimentów przy udziale organizacji Child Support Agency (Fundusz Alimentacyjny)
Nieformalny układ ustalony przez rodziców dziecka

Jeśli rodzice są w stanie dojść do porozumienia co do kwestii finansowych, mogą sami ustalić wysokość i sposób płacenia na utrzymanie dziecka. Mogą skorzystać z kalkulatora, który obliczy należną wysokość alimentów - kalkulator. Ustalenia te można spisać uwzględniając dane na temat wysokości opłat, sposobu i częstotliwości płacenia na każde dziecko. Umowa taka nie jest wiążąca prawnie, ale stanowi pewne zobowiązanie ze strony rodzica. Jeśli uzgodnione warunki nie zostaną spełnione, wówczas można zwrócić się o pomoc do Child Support Agency lub też starać się o nakaz sądowy (to ostatnie rozwiązanie będzie kosztowne).


Pobieranie alimentów przy udziale organizacji Child Support Agency i Child Maintenance Service

W przypadku braku porozumienia między stronami organizacje rządowe mogą pomóc:
 • odnaleźć rodzica dziecka, jeśli nie wiadmo, gdzie mieszka
 • rozstrzygnąć spory dotyczące ojcostwa (ojciec, który wypiera się ojcostwa będzie poproszony o udowodnienie tego, że rzeczywiście nie jest ojcem; jeśli tego nie zrobi, przeprowadza się badania DNA lub przekazuje sprawę do sądu)
 • obliczyć wysokość należnych alimentów
 • zorganizować płatności
 • podjąć określone działania w przypadku braku płatności - w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem, który ma tydzień na wyjaśnienie braku płatności; jeśli tego nie zrobi, organizacje te mogą:
  • potrącić płatności z jego wypłaty lub otrzymywanych zasiłków
  • wyciągnąć należne kwoty z konta bankowego
  • pozwać do sądu za niepłacenie alimentów - sąd może wysłać komorników do mieszkania dłużnika aby zabrać i sprzedać należące do niego przedmioty celem pokrycia długu, wysłać dłużnika do więzienia, odzyskać pieniądze należne dłużnikowi od innych osób aby pokryły niezapłacone alimenty lub też zmusić go do sprzedaży własności.

Jak ubiegać się o alimenty?

Aby złożyć wniosek o alimenty należy skontakować się z lokalnym biurem Child Support Agency. Wnioski można wypełnić pisemnie lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem w zależności od rejonu. Organizacja ta nie może przekazywać informacji o miejscu zamieszkania wnioskodawcy czy innych danych osobowych drugiej stronie bez uzyskania jego wcześniejszej zgody. Wnioski są rozpatrywane do 12 tygodni, a pierwsza płatność wpływa na konto do 6 tygodni po ustaleniu warunków płatności.


Ile mogą wynosić alimenty?

Są ustalone 4 stawki:
 1. Stawka zerowa - rodzic nie musi płacić ponieważ: jest studentem, dzieckiem poniżej 16-18 r.ż., więźniem, otrzymuje dodatek za szkolenie zawodowe w miejscu pracy ( lub szkolenie Skillseekers w Szkocji), mieszka w domu opieki i szpitalu i otrzymuje pomoc w pokryciu kosztów, ma 16-17 lat i otrzymuje określone zasiłki.
 2. Stała stawka - 5 funtów tygodniowo bez względu na liczbę dzieci - jeśli dochody płacącego rodzica wynoszą od 5 do 100 funtów tygodniowo i/lub gdy otrzymują określone zasiłki (w tym bereavement allowance /zasiłek pogrzebowy/, incapacity benefit, income support, employment and support allowance, jobseekers allowance, pension credit)
 3. Zmniejszona stawka - stała stawka 5 funtów plus 15% tygodniowego wynagrodzenia netto - jeśli dochody płacącego rodzica wynoszą więcej niż 100 funtów a mniej niż 200 funtów.
 4. Podstawowa stawka - odsetek tygodniowego wynagrodzenia - jeśli dochody netto płacącego rodzica wynoszą więcej niż 200 funtów tygodniowo.


Co zrobić, jeśli rodzic, który powinien płacić alimenty jest za granicą?
Kraje Unii Europejskiej muszą egzekwować nakazy sądowe dotyczące alimentów wydane w Wielkiej Brytanii oraz decyzje organizacji Child Support Agency. Podobnie nakazy sądowe dotyczące alimentów w Polsce muszą być egzekwowane w Wielkiej Brytanii.
Jeśli były partner mieszka poza Wielką Brytanią należy zwrócić się do sądu, który wydał tutaj nakaz. Jeśli takiego nakazu nie ma, należy się udać do najbliższego sądu magistrackiego (znajdź Magistrates Court - Anglia, Sheriff Court - Szkocja). Sądy angielskie skontaktują się z sądem za granicą w sprawie wydania nakazu, nie potrzebna jest pomoc adwokata. W Szkocji istnieje możliwość samodzielneog kontaktowania się z zagranicznym sądem celem wydania nakazu lecz konieczna będzie pomoc adwokata gdyż nie wszystkie ustalenia zawarte w tym względzie z krajami unii przez Wielką Brytanię mają zastosowanie w Szkocji.

dane aktualne na styczeń 2013
źródło: www.gov.uk